Algemene Voorwaarden Dare Dev h.o.d.n. Bureau Kleiman

Eenmanszaak Dare Dev h.o.d.n. Bureau Kleiman (hierna: Bureau Kleiman) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76792536en is gevestigd aan Dorpsstraat 230 (2992AB) te Barendrecht.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Bureau Kleiman. 
 3. Design(s): de door Bureau Kleiman ontwikkelde logo’s, formulieren, flyers en huisstijlen voor Opdrachtgever. 
 4. Diensten: de Diensten die Bureau Kleiman aanbiedt, zijn het ontwikkelen en onderhouden van websites en/of webshops middels WordPress, hosting, domeinnaamregistratie, het maken van content en designs, branding, verkoopfunnels, marketingfunnels, landing pages  en diverse marketingdiensten alsmede advisering.
 5. Dienstverlener: Bureau Kleiman die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Bureau Kleiman heeft aangesteld, projecten aan Bureau Kleiman heeft verleend voor Diensten die door Bureau Kleiman worden uitgevoerd, of waaraan Bureau Kleiman een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Bureau Kleiman, alsmede voorstellen van Bureau Kleiman voor Diensten die door Bureau Kleiman aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Bureau Kleiman waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 8. Website c.q. Webshop: de Website c.q. Webshop van Opdrachtgever die, al dan niet door Bureau Kleiman via het WordPress platform is gemaakt.
 9. WordPress: het e-commerceplatform dat door Opdrachtgever en Bureau Kleiman gebruikt wordt ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bureau Kleiman, elke Overeenkomst tussen Bureau Kleiman en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Bureau Kleiman wordt aangeboden. 
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bureau Kleiman aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Bureau Kleiman is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden. 
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Bureau Kleiman uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Bureau Kleiman vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden. 
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Bureau Kleiman gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Bureau Kleiman is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Bureau Kleiman het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Bureau Kleiman gegronde reden te weigeren. 
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Bureau Kleiman niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Bureau Kleiman zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Kleiman niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Bureau Kleiman heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Bureau Kleiman te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Bureau Kleiman is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Bureau Kleiman wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Bureau Kleiman wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Bureau Kleiman is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Bureau Kleiman een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. 
 2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Bureau Kleiman de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode. 
 3. Zowel Opdrachtgever als Bureau Kleiman kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Bureau Kleiman ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. 
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Bureau Kleiman op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Bureau Kleiman is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Bureau Kleiman kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Bureau Kleiman nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 
 7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling. 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Bureau Kleiman zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is Bureau Kleiman niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Bureau Kleiman, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 
 3. Bureau Kleiman is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 4. Indien Bureau Kleiman op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Bureau Kleiman de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is Bureau Kleiman gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 
 6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 7. Zowel Opdrachtgever als Bureau Kleiman kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Bureau Kleiman de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 8. Indien Bureau Kleiman op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Bureau Kleiman conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. 
 9. Bureau Kleiman is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar  ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 10. Bureau Kleiman heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 11. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Bureau Kleiman mogelijk te maken.
 12. Bureau Kleiman is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Bureau Kleiman gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 13. Bureau Kleiman zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Bureau Kleiman Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Bureau Kleiman Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Bureau Kleiman is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Bureau Kleiman gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Bureau Kleimanverzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Bureau Kleiman niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Bureau Kleiman is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Bureau Kleiman verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Bureau Kleiman voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Bureau Kleiman kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Bureau Kleiman gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Bureau Kleiman.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Bureau Kleiman te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

 

Artikel 8 – Ontwikkelen van Designs en huisstijlen

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Bureau Kleiman kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het logo design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases: 
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een Design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Bureau Kleiman stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. 
 2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte en het voldoen van de onherroepelijke aanbetaling (50% van de totale offerte-som) zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Bureau Kleiman zal een 3 aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk Design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit Design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 3 schetsen waar er een uit gekozen kan worden of een combinatie van elementen van de verschillende concepten. Uit Design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever. 
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 aanpassingsronde, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Bureau Kleiman bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde Design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Bureau Kleiman nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Na de laatste aanpassingsronde dient Opdrachtgever het resterende bedrag conform de Overeenkomst te voldoen alvorens de bestanden worden opgeleverd. 
 1. Ten aanzien van andere soorten Designs, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Bureau Kleiman en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Bureau Kleiman wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.Artikel 9 – Ontwikkeling Website en/of Webshop

 1. Bureau Kleiman kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Bureau Kleiman de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Bureau Kleiman is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 

6.De door Bureau Kleiman ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 

 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Bureau Kleiman. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Bureau Kleiman, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Bureau Kleiman zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Bureau Kleiman.
 2. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Bureau Kleiman verplicht om door Bureau Kleiman verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Bureau Kleiman wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Bureau Kleiman gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Bureau Kleiman is gerechtigd te starten met de werkzaamheden na het voldoen van de onherroepelijke aanbetaling (50% van de totale offerte-som). Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig de voldoening van deze aanbetaling verzorgt, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 

Artikel 10 – (Op)Levering 

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Bureau Kleiman of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Bureau Kleiman recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Bureau Kleiman aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Bureau Kleiman bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Bureau Kleiman gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
 3. Bureau Kleiman spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Bureau Kleiman
 4. Bureau Kleiman spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 
 5. Bureau Kleiman heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs-websites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Bureau Kleiman zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

 

Artikel 11 – Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Bureau Kleiman gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12 – Garanties 

 1. Bureau Kleiman voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Bureau Kleiman in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Bureau Kleiman gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Bureau Kleiman gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. 
 4. Bureau Kleiman staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bureau Kleiman spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website wat door Bureau Kleiman zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Bureau Kleiman is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Bureau Kleiman ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘As is’. 
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Bureau Kleiman te melden op een wijze dat Bureau Kleiman in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Bureau Kleiman een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever. 
 7. Enige door Bureau Kleiman opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Bureau Kleiman.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Bureau Kleiman is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Bureau Kleiman opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Bureau Kleiman. Bureau Kleiman is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Bureau Kleiman is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Bureau Kleiman naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Bureau Kleiman verstrekte inlichtingen. 
 10. Bureau Kleiman is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. 
 11. Aansprakelijkheid van Bureau Kleiman voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Bureau Kleiman is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Bureau Kleiman die zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Kleiman heeft plaatsgevonden.
 12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Bureau Kleiman niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. 
 13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. 

 

Artikel 13 – Gebruik en onderhoud website

 1. Bureau Kleiman stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden. 
 2. Indien overgekomen, zal Bureau Kleiman onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Bureau Kleiman onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Bureau Kleiman. Overeenkomstig de tussen Opdrachtgever en Bureau Kleiman gesloten Overeenkomst zal Bureau Kleiman beoordelen of en inhoeverre zij ertoe gehouden is op basis van de onderhoudsverplichting die op haar rust om dergelijke gebreken, fouten of andere storingen op basis van deze onderhoudsverplichting te verhelpen. 
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Bureau Kleiman. 
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Bureau Kleiman, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is Bureau Kleiman bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Bureau Kleiman is  gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien haar onderhoudsverplichting zulks noodzakelijk acht. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Bureau Kleiman zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. 
 8. Bureau Kleiman is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Bureau Kleiman aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Bureau Kleiman niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 14 – Hostingdiensten 

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Bureau Kleiman het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Bureau Kleiman beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount. 
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. 
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Bureau Kleiman gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 
 4. Bureau Kleiman komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever. 
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Bureau Kleiman het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die Bureau Kleiman kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Bureau Kleiman is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. 
 7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 
 8. Bureau Kleiman kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Bureau Kleiman bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 
 9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Bureau Kleiman gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Bureau Kleiman. 
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 15 – Connectiviteit 

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. 
 4. Bureau Kleiman kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Bureau Kleiman bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 

 

Artikel 16 – Domeinnaamregistratie

 1. Bureau Kleiman biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Bureau Kleiman heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Bureau Kleiman niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Bureau Kleiman. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
 3. Opdrachtgever is Bureau Kleiman een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst voor de duur van 12 maanden, welke niet tussentijds opzegbaar is. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. 

4.Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Bureau Kleiman als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Bureau Kleiman zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

 

Artikel 17 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Bureau Kleiman of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Bureau Kleiman gerechtigd om dat deel van dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Bureau Kleiman zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Bureau Kleiman. In geen geval is Bureau Kleiman aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens. 

 

Artikel 18 – (Online) marketing 

 1. Bureau Kleiman garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Bureau Kleiman past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Bureau Kleiman hierover toezeggingen doen doch zal Bureau Kleiman zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
 2. Indien Bureau Kleiman ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 
 3. Bureau Kleiman kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Bureau Kleiman hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Bureau Kleiman is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Bureau Kleiman gehanteerde aanpak en de door Bureau Kleiman opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Bureau Kleiman te maken.
 4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door Bureau Kleiman uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

 

Artikel 19 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Bureau Kleiman is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Bureau Kleiman de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

Artikel 20 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
 2. Bureau Kleiman voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar heeft Opdrachtgever de keuze deze vergoeding ineens te voldoen voorafgaand aan de overeengekomen abonnementsduur.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Bureau Kleiman haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Bureau Kleiman is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Bureau Kleiman. 
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 21 – Incassobeleid 

 1. Alle door Bureau Kleiman gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Bureau Kleiman zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 3. Indien Bureau Kleiman meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Artikel 22 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Bureau Kleiman gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Bureau Kleiman de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Bureau Kleiman verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Bureau Kleiman tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 
 3. Indien Bureau Kleiman op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Bureau Kleiman is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Bureau Kleiman zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

 

Artikel 23 – Opschorting 

 1. Bureau Kleiman heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn. 
 2. Bureau Kleiman is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Bureau Kleiman is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

 

Artikel 24 – Overmacht 

 1. Bureau Kleiman is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde van Bureau Kleiman wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Bureau Kleiman, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Bureau Kleiman zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Bureau Kleiman buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 
 4. Indien Bureau Kleiman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 25 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Bureau Kleiman, is Bureau Kleiman uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Bureau Kleiman binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Bureau Kleiman deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Bureau Kleiman in staat is om adequaat te reageren. 
 2. Indien het verrichten van Diensten door Bureau Kleiman leidt tot aansprakelijkheid van Bureau Kleiman, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de (SaaS-)dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 
 3. Bureau Kleiman is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Bureau Kleiman geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade. 
 4. Bureau Kleiman is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website of die van gelinkte websites. 
 5. Bureau Kleiman is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 6. Aansprakelijkheid van Bureau Kleiman voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Bureau Kleiman is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Bureau Kleiman die zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Kleiman heeft plaatsgevonden. 
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Bureau Kleiman aansprakelijk. 
 8. Bureau Kleiman staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bureau Kleiman verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst. 
 10. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Bureau Kleiman geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Bureau Kleiman.
 11. Enige door Bureau Kleiman opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Bureau Kleiman.
 12. De inhoud van het opgeleverde advies van Bureau Kleiman is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Bureau Kleiman  opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van  Bureau Kleiman. Bureau Kleiman is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Bureau Kleiman nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in  Bureau Kleiman haar eigen advies.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Bureau Kleiman vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bureau Kleiman. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Bureau Kleiman dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Bureau Kleiman eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

 

Artikel 26 – Geheimhouding 

 1. Bureau Kleiman en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe. 
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door Bureau Kleiman worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Bureau Kleiman daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
 3. Indien Bureau Kleiman op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Bureau Kleiman zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Bureau Kleiman niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Bureau Kleiman en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

 

Artikel 27 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Bureau Kleiman, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites en/of webshops, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bureau Kleiman, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Bureau Kleiman. 
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Bureau Kleiman rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Kleiman en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Bureau Kleiman opgeleverde zaken, dient Bureau Kleiman expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Bureau Kleiman rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Bureau Kleiman.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Bureau Kleiman onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 
 7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Bureau Kleiman, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 28 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Bureau Kleiman verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Bureau Kleiman opgestelde adviezen en rapportages. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kleiman van alle aanspraken van WordPress of andere derden ten gevolge van het ontwikkelen van de Webshop in het WordPress platform ten behoeve van Opdrachtgever. 
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Bureau Kleiman verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

 

Artikel 29 – Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Bureau Kleiman of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@bureaukleiman.nl met als onderwerp “Klacht”. 
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bureau Kleiman de klacht in behandeling kunnen nemen. 
 3. Bureau Kleiman zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 30 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Bureau Kleiman en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Bureau Kleiman kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Bureau Kleiman en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

>